އޭޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 40 ޕަސެންޓު ދަށްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭޕްރީލްމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 40 އިންސަތަ ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރު މަރޗުމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. މިއާއެކު އޭޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭ ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއެއް އައިސްފައި ނުވުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދަށްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސްދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ވަނީ 646092 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަސްދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 382760 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު ރާއްޖެއަށް 163،114 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނީ އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައު އާއްމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގައިޑުލައިނެއް އެކުލަވާލާ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް އެ ގައިޑުލައިނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!