އިރު އޮންލައިން އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްގެން 55އިންޗީގެ ޓީވީ އެއް!

އިރު އޮންލައިންގެ އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްގެން “55 ގެ ބޮޑު ސްމާރޓް 4ކޭ ޓީވީ އެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މި ނޫހުން މިވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޓީވީ ލިބޭ ނަސީބު ވެރި ފަރާތަކީ ތިއީ ކަމުގައި ވުމީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން އަކީ ނޫސް އަވަހަށް ކިޔާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މުހިންމު ވަސީލަތެކެވެ. އިންޓަރނެޓް ލަސްވިޔަސް ލިޔުންތައް އަވަހަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މި އެޕް ހަދާފައިވަނީ ކިޔުންތެރިންގެ ޕްރައިވަސީ އާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދީގެންނެވެ.

ނަސީބު ވަޒަން ކޮށްލުމަށް މި ރަނުގެ ފުރުސަތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ކޮށްލަން ޖެހެނީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ ދެކަމެވެ.

1. އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލުން

2. އެޕް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު، ޓިވީ ހާސިލް ވެއްޖެ ނަމަ ގުޅުއްވުމަށް ބޭނުންވާ ނަމްބަރެއް ފޮނުވާލަ ދިނުން.

އެޕް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު، ތިރީގައި ”އިތުރަށް“ ޖަހާފައިވާ ބަޓަން އަށް ފިތާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ”ކޮންޓަކްޓް އަސް” ޖަހާފައި އިން ބަޓަން އަށް ފިތާލުމުން ނަމާއި ނަމްބަރު ޖަހާލަން ކުޑަކުޑަ ފޯމެއް ހުޅުވޭނެއެވެ. ފޯމުގައި ނަމާއި ނަމްބަރު ޖައްސަވާފައި ފޮނުވާލުމުން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.

މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 1 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން 3 މަސް ދުވަހަށެވެ. ގުރުވަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ފިލިޕްސް، ޓޮޝިބަރ ނޫނީ ހައިސެންސްގެ 55 އިންޗީގެ 4ކޭ ސްމާޓް ޓީވީއެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 3 މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ފަހު އެޕްގެ ބޭނުން ހިފަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އަގުހުރި އިނާމު ލިބޭ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!