ޝިޔާމް ވަނީ މަޖިލިސް ހިސޯރު ކޮށްފަ: އެމްޕީ އިކްރާމް

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ފެނިގެންދިޔައީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހިސޯރު ކުރިތަން ކަމަށާއި، މިކަން މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ މީޑިއާތަކުގެ ޒިއްމާދާރުކަން ކުޑަކަންކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކުރާމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 1:30 ގައި ބޭއްވި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ އަކީ މަޖްލިސްގެ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު އަޑުގަދަ ކުރަން ފެއްޓެވުމުން މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި، މަޖްލިސް ތަޅުން ދޫކޮށް ވަޑައިގަތުމަށް އަންގަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޝިޔާމު ދެކޮޅު ހައްދަވައި، މަޖްލިސް ފްލޯގައި މަޑު ކުރެއްވުމުން ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޝިޔާމު ބޭރު ކުރުމަށް އަންގަވާފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އެންގެވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ޝިޔާމު ވަށާލައި، މަޖްލިސްގެ ފްލޯއިން ބޭރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ޝިޔާމަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ހާދިސާއަށް ފަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ވިދާޅުވީ މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މަޖްލިސް ހިސޯރު ކުރިތަން ކަމަށާއި، މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެ މަންޒަރެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މެންބަރު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވާ އޭނާ ނެރުމަށް ސާޖެންޓް އެޓް އާމްސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު މަޖިލީހުގެ ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވަނީ ޝިޔާމް ކޮއްޕާ ހައްދަވާފައެވެ. އަދި އެވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު އަޑުގަދަކޮށް ބައެއް މެންބަރުން ޝިޔާމްގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގެން ތިބެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރަށް ނެރެން އުޅޭތަން ފެނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!