ކަނދުފައްޗެއްގައި ތާށިވެފައި އޮތް ވެލައެއް ސަލާމަތް ކޮށްފި

ކަނދުފައްޗެއްގައި ތާށިވެފައި އޮތް ވެލައެއް ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.

ޓްވީޓާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުން އެ ވެލާއޮތީ ކަނދުފައްޗެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތާށިވެފައެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލާ ކަހަނބުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަނީ ހިިމާޔަތް ކުރެވިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!