ތައުލީމުދޭ ހުރިހައި ތަނެއްވެސް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ ހުރިހާ ތަންތަނުގައި ކިޔަވައިދިނުން އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗް.ޕީ.އޭއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން، 5 އޭޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ ހުރިހާ ތަންތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެހާ ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ތަމްރީން ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި، ގޭގައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހިންގާ ޓިއުޝަން ކްލާސްތަކާއި، ޤުރުޢާން ކްލާސްތަކާއި، އެހެނިހެން ތަޢުލީމުދޭ ކްލާސްތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުންވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް އެ އެޖެންސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!