ވ.ކެޔޮދޫ އިން ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ފެނިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންނަށް

ވ.ކެޔޮދޫ އިން ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ފެނިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންނަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް19ގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!