ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ  ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ބަންގުލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ، ހަބީބު ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.

ވީމާ  އޭނާއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9980062 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!