ބައިވެރިޔާ ދޮގު ހަދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް

އިތުބާރަކީ ދެމީހަކު ހަމަޖެހިގެން ލޯބިން އުޅުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗެވެ. ކަންކަމުގައި ޝައްކުކޮށް، ނުކުރާ ކަންކަން ބޮލުގައި އަޅުވަން ފަށަފައިނަމަ، ގުޅުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ކުނި ޖެހި، ދެމީހުން ވަކިވާންޖެހޭތަން އާދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ފަހަރު ކުރެވޭ ޝައްކަކީ ތެދަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި ބައިވެރިޔާ އެކަމަށް އެއްބަސް ނުވާންވެގެން ދޮގުވެސް ހަދައިފާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައިވެރިޔާ ހަދަނީ ދޮގުކަން ހާމަވާ ބައެއް ނިޝާންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިޒާޖު ބަދަލުވުން

ކުރިން މުޅިން އެހެންގޮތަކަށް އުޅޭ މީހަކު، ކުއްލިއަކަށް ތަފާތުވެއްޖެ ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ނަމަ، ކޮންމެވެސް ކަމެއް އުޅެނީއެވެ. މީގެތެރޭގައި، ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާކަން ދައްކަން އުޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިޒާޖަށް އަންނަ ކުއްލި ބަދަލަކީ ގިނަފަހަރަށް ނުރަނގަޅު ފާލެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ބުނާ އެއްޗަކާ މީސްމީޑިއާއަށް ލާ އެއްޗަކާ ދިމާނުވުން

މިދަނީ ރައްޓެއްސަކާ އެކީ ކޮފީއަކަށޭ ކިޔާފައި ދާ މީހާ އިންސްޓަގްރާމަށް ނުވަތަ ސްނެޕްޗެޓަށް އެހެން ތަނެއްގެ ފޮޓޯ ލައިފާނެއެވެ. ނުވަތަ، ކޮފީއަށް ދާކަމަށް ބުނި ރަހުމަތްތެރިޔާގެ މީސްމީޑިއާއިން އެހެން މަންޒަރެއް އެވަގުތު ފެނިދާނެއެވެ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ، ބައިވެރިޔާ އެ ހެދީ ދޮގަކަށް ވުން ވަރަށް ގާތެވެ. އޭނާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ދުވަހަކުވެސް ދޮގުނުހަދާ ކަމަށް ބުނުން

ދޮގުހެދުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީޢީ ސިފައެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގައި ދޮގެއް ހަދައިލެވޭތަން ފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނާއަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮގު ނުހަދާ މީހެއް ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއީ ދޮގެއް ހަދާފައި އެ ދޮގު ފޮރުވަން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ.

ދޮގު ހަދާކަމަށް އަނެކާގެ ބޮލުގައި އެޅުވުން

ދޮގުހަދާ މީހަކަށް ހީވަނީ ދެން ހުރި މީހާވެސް ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކަމަކަށް ނުވާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ދޮގު ހަދަނީއޭ ބުނެ ޒުވާބު ކުރާނަމަ، އޭނާ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ދޮގެއް ހަދާފައި ތިބާގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީ ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ދޮގުހަދާ ކަމަށް އެހެންމީހުންގެ ފަރާތުން އިވުން

ތިބާ މާ އުފަލުގައި ބައިވެރިޔާއާއެކީ އުޅޭތަން ފެނިގެން ހަސަދަވެރިވާ މީހަކުއުޅެފާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކު ތި ގުޅުމުގައި މައްސަލަ އުފައްދަން ވެގެން، ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ ދޮގުހަދާ ކަމަށް ބުނެ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަ ފަތުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައިވެރިޔާ ދޮގު ހަދާ ކަމަށް އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބުނަން ފަށައިފި ނަމަ އޭގައި ކޮންމެވެސް ހަޤީޤަތެއް ވާނެއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!