ނޭޕާލްގައި މެޑިސިން ކިޔަވާ 35 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރުވަރުންގެ ތެރެއިން ޞިއްޚީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ 35 ދަރުވަރަކު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ހުރިހާ ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ އެހީތެރިވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު މިހާތަނަށް ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައިތިބި 100 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނޭޕާލްގައި ޞިއްޚީ ދާއިއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 35 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ޓިކެޓްނަގައި އެމީހުން ރައްޖެއަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޤައުމުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 67 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށާ، އެކުދިންގެ ޓިކެޓް އިޝޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!