މަސް ހިފަން ފޭބި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

އެނބޫދޫ ފަރުމައްޗަށް މަސް ހިފައިން ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމީހާ ގެއްލިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ކަނޑު އަޑިން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު މާލެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އިތުުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!