މޭގަން މާކެލް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތް އިނގޭތަ؟

އަންހެނުންގެ ނުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މޭގަން ސްކޫލް ކުދިންތަކަކާއެކު ނަގާފައިވާ ޕޮޓޯ ތަކެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ. މި ފޮޓޯ ތަކުގައި މޭހަން ހުންނަނީ އީކުއަލިޓީ ސައިން ދައްކުވައިދޭ ޕޯސްއެއްގައިއެވެ.

މޭގަން އާއި ފިރިކަލުން ޕްރިސް ހެރީ ރޯޔަލް ފެމިލީއާ ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން ދީފައިއެވެ. އެގޮތުން މޭގަން އަހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތްވެސް ވަނީ މީޑީއާ ތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައެވެ. މޭގަންގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތް ޕޮޓޯ ތަކުން:

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަންހުންގެ ދުވަސް ފާގަހަ ކުރަނީ މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!