ށ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ސޯލާ ޕީވީ- ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން ދެނީ

ށ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ސޯލާ ޕީވީ- ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން އެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ސޯލާ ޕީވީ- ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން ސެޝަން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި މި ސެޝަން ގައި މައުލޫމާތު ދެނީ އީއެމްއެސް ގެނެސެޓް ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓްރެއިނިންގް ކަމަށެވެ.

ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޯލާ ޕީވީ- ހަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން  އިއްޔެ ނިންމާލާފައިވާ އިރު މި ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތަކުގައި ބެޓްރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް(ބީއީއެސްއެސް) ، އެނާޖީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (އީއެމްއެސް) އަދި ކެޓް ޖެންސެޓް އޯ އެންޑް އެމް ޑައެގްނޯސްޓިކް ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސޯލާ ނުވަތަ އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމު ތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ ކަމެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!