ނ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޯލާ ޕީވީ ހަަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން ނިންމާލައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނ. އަތޮޅު ފެނަކަ ޓީމް އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޯލާ ޕީވީ- ހަަައިބްރީޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ނ. އަތޮޅު ފެނަކަ މުވައަޒަފުންނަށް މި ޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތަކުގައި ބެޓްރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް(ބީއީއެސްއެސް) ، އެނާޖީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (އީއެމްއެސް) އަދި ކެޓް ޖެންސެޓް އޯ އެންޑް އެމް ޑައެގްނޯސްޓިކް ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ޓްރެއިންންގ ގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެނަކައިން ވަނީ ސެޓިފިކޭޓް އެއް އަރުވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!