ބްރޫނާއީއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ބްރޫނާއީއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައް އިތުރުކުރުމަށް އެޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބްރޫނާއީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، އެކަމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ މި ދަތުރުފުޅުގައި ބްރޫނާއީގެ ރަސްގެފާނު ހަސަނުލް ބޮލްކިއާ އާއި އެޤައުމުގެ ސެކަންޑް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ބްރޫނާއީއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މިހާރުވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު 5 ސްކޮލަރޝިޕް އެޤައުން ދޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިންނާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެއަށް ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންނެވިފަދައިން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބްރޫނާއީ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.


1999 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބްރޫނާއީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!