ޕީޕީއެމްއިން 3 އަތޮޅެއްގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން 3 އަތޮޅެއްގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ފަށައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ލީޑާރޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ފަށާފައިވާ މިކެންޕެއިން ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. ތިން އަތޮޅަކަށް ކުރާ މިދަތުރުގައި ކެމްޕެއިން ޓީމްތައް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޅ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށާއި، ރ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އިތުރުން ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ.

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިޖަލްސާތަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި، މިއިންތިޚާބުގެ މުހިންމުމުގެ މައްޗަށް ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!