އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ,އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަޔްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބަށް މާލޭސިޓީން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތު ނެގުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިންތިޚާބައި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެކޮމިޝަނުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މާހައުލު އަދި އޮތީ އންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެނޫން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަވެސް ކޯޓުއަމުރެއްނެތި އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުންވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުންވެސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް އީސީގައި އެދިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!