އެމްއައިބީއަށް 25.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް، އެމްއައިބީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާރޓަރގެ މާލީ ހިސާބު ދައްކާގޮތުން އެމްއައިބީއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައިވަނީ 25.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

އެމްއައިބީން ނެރެފައިވާ ހަތަރު ވަނަ ކުއާރޓާރގެ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން މި ފައިދާއާއެކު އެމްއައިބީ މިވަނީ ލަފާކުރިވަރަށް ވުރެން ބޮޑު ފައިދާއަކާއެކު ރަނގަޅު އަދި އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ހިންގުމުގެ ފައިދާ 11.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެ 68.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި ހިއްސާއަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ނެޓް އެސެޓްގެ އަގު ވަނީ 23.56 ކުން 24.7 ރުފިޔާއަށް ޖެހި ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާގެ އަގު 14 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 24 ޖުލައި 2019 އިން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް އެމްއައިބީން ވަނީ އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ވެފައެވެ. އެގޮތުން ވިއްކަން ހުށަހެޅި ހިއްސާގެ އަދަދަށް ވުރެން 46 އިންސައްތަ އިތުރައް ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅިކަން އެމްއައިބީން ފާހަގަކުރެއެވެ. މި ކާމިޔާބީއާއެކު އެމްއައިބީ ވަނީ 16،000 ހިއްސާދާރުންނާއިއެކު 17 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!