ހަތަރު އަތޮޅު ފިހާރައެެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާންކޮށްފި

މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ފިހާރައެެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފިނޭންސުން މި ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިއުލާން ކުރީ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، ގިނަ ފިހާރަތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފިހާރަތައް

– ނ. އަތޮޅު ފިހާރަ އިރުމަތީ ބައި އަދި ދެކުނު ފެންޑާގެ ބޯޅަދަނޑު 11 ނަންބަރު ފިހާރަ.

– ކްރެސެންޓް 7 ނަންބަރު ފިހާރަ.

– އ. އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ދެކުނު ފެންޑާގެ ދެކުނު ބައި.

– ކްރެސެންޓް 14 ނަންބަރު ފިހާރަ.

މި ފިހާރަތަކުގައި ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު މިތަންތަން ވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މި ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން 5 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މި ފިހާރަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯމު ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 12:00 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބޭނެ އެވެ.

މި ފޯމުތައް ލިބޭނީ 10ރ. އަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!