ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތަކުގެ ފުރަތަމަ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ރައީސް ޔާމިން މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 11.15ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅިއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީނު ޖަލުބަންދުން ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ ރައީސް ޔާމީނު ޖަލަށްލުމަށް އަމުރުކޮށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަދެފައިވާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަކުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި މައްސަލާގައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!