ޔޫއޭއީގައި ތިބޭ ދިވެހިން އެމްބަސީގައި އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދެފި

ހަލުވި ކަމާއި އުކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން, ޔޫއޭއީގައި ތިބޭ ދިވެހިން އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއިން އެދިއްޖެއެވެ.

މި ގޮތުން އޮންލައިން ކޮށް ފަސޭހައިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލެވޭނޭ ޕޯޓަލްއެއް ވަނީ އެމްބަސީއިން އުފައްދައި އޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޔޫއައިގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް: https://bit.ly/2TZKg3U

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!