ފޮޓޯ؛ ގޫގުލް

ކުޑަކުދިން ހިޔާގެ ސީއީއޯ ސަސަޕްންޑްކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރި ކޮށްފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!