ނަރެންދްރަ މޯދީ ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ނަރެންދްރަ މޯދީ ދިރިއުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދަކީ މޯދީ ދިރިއުޅޭ ބަޔާއި ކައިރި ހިސާބެއް ނޫން ކަމަށް ވެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…..