އިންސާނީ ވަގުފާރި ކުރާކަމަށް 3 ކުންފުންޏަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ތިން ކުންފުންޏަކުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ އަމަލުތައް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބިދޭސީން ގެނައުމުގައި މަކަރުވެރި އަމަލުތައް ހިންގައި އަދި ސައްހަ ނޫން ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާފަައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން ކުންފުންޏެއް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ މި މަހުގެ 11 ގައި ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާ އެކު ކަމަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ތުހުމަތު ކުރި މި ތިން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން އިމިގްރޭޝަނުން މިހާރުު ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ކުންފުނިތަކުގެ މައުލޫމާތު އިމިގްރޭޝަނުން އަދި އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މިފަހަރު ހުށައެެޅުނު ތިން މައްސަލައާއެކު މިހާތަނަށް މިފަދަ 27 މައްސަލައެއް އެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!