ދޮގު ހަބަރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޓްވީޓްކޮށްކޮށް ދެ ކިލޯ ހިކިއްޖެ: ޗައިނާ ސަފީރު

ދޮގު ހަބަރުތަކުގެ ސައްހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކުން މިދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ދެ ކިލޯ ހިއްކާލެވިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިހެން ވިދާޅުވީ ސަފީރުގެ ބަރުދަން އެނގޭނެހެން ކައްޓާއެއްގެ ފޮޓޯއާއެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޗައިނާ ސަފީރު ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޗައިނާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ބައެެއް ފަހަރު ވަރަށް ހޫނުކޮށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާފައެވެ.

ސަފީރުގެ ޓްވީޓްގައި މިފަހަރު ވިދާޅުވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ކިލޯ ހަށިގަނޑު ހިކިފައިވާ ކަމަށާ އެކަމަށް ތައުރީފުކޮށް ބައެއް މީހުން އެކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސަފީރު ވިދާޅުވީ ދެ ކިލޯ ހިއްކާލެވުނީ ދޮގު ހަބަރުތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ މައުލޫމާތުތައް އާންމުންނާއި ހިއްސާކުރުމަކީ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމާގައި މޮޅުވެވޭނެ ގޮތް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެއްޓިފައިވަނީ ދަރަނީގެ އަނދަވަޅަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެއީ އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް، ނަޝީދަށް ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ޚަބަރު ނަގާފައިވަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!