ސަޕޯޓަރަކާއެކު ލޭޑީ ގާގާ ސްޓޭޖުން ވެއްޓިއްޖެ

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ ޝޯއެއްގައި ސަޕޯޓަރަކު ސްޓޭޖަށް އެރުމަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ފަހު، ސަޕޯޓަރުގެ ގަޔަށް ފުންމައިގެން އެރުމުގެ ސަބަބުން ލޭޑީ ގާގާއާ ދެމީހުން ސްޓޭޖުން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.


ޖެކް ނަމަކަށް ކިޔާ ސަޕޯޓަރު ސްޓޭޖަށް އެރުމުން ލޭޑީ ގާގާ ވަނީ އޭނާގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށް ފުންމައިގެން ގައި މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ. އެއާއެކު އެމީހާ ފައި ފުރޮޅި، ލޭޑީ ގާގާ އާއެކު ސްޓޭޖުން ވެއްޓުނީ އެވެ.

ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ބުނީ ގާގާ އަކީ ބަލި މީހެއް ކަމުން އޭނާ މަރުވީ ކަމަށް ހީކޮށް، ބިރު ގަތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގާގާ ވަނީ ތެދުވެ ޝޯ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ބުނީ އޭނާ އާއި ޖެކް އަކީ ޓައިޓޭނިކް ފިލްމުގައި އުޅޭ ޖެކް އާއި ރޯޒް ފަދަ ދެ މީހުން ކަމަށް ވުމުން ސްޓޭޖުން ވެއްޓުނީ ކަމަށެވެ.

ގާގާ ދަނީ ފައިބްރޮމަޔަލްޖިއާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ތަދު އިހުސާސް ކުރުވާ ބައްޔެކެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!