ދަރިވަރަށް ކުށްކިޔޭ ވީޑިއޯ ދައުރު ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދެފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދަރިވަރަކަށް ކުށްކިޔޭ ވީޑިއޯ ދައުރު ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އެދެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދުކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، 33 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުށްކިއިފައިވާ ވީޑިއޯ، ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް، ދައުރުކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. ވީމާާ އެކަން އެހެން ނުކުރުމަށް އެންމެހާފާރާތް ތަކަށް ނަސޭޙަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!