މިދިޔަ އަހަރު އެމްއޭސީއެލްއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް، ޕީސީބީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ކުންފުންޏެވެ. 

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީސީބީން ނެރެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓު، އެމްއޭސީއެލްއަށް 1.12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު 1.03 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި އަޅާ ބަލާއިރު 9 އިންސައްތަ އިތުރު އަދެކެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެެވެ. އެގޮތުން ހުސްވި އަހަރު ބީއެމްއެލަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.09 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެެވެ. މިއީ 2017ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއި %6 އިތުރު އަދަދެކެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!