ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު، މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމި ވަކި ސަބަބެއް ޖޭއެސްސީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުރިން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން އެމަގާމު ހުސްވ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ. 

ޖޭއެސްސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ހުޅުވާލީ އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާފުޅަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖޭއެސްސީގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. 


Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!