ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް މާފަންނު ސެވެންސްޓަރ، އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ މިއަދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.

އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ އެންމެ ފަހުން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ސްކަލް ފިޝިންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ ވަނީ ދިރާގާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

ފިނެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަމުގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ އައްޔަންކުރެއްވުމާއެކު މިހާރު ފިނެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުންގެ އަދަދަކީ ތިނެކެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!