ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް

އެއާޕޯޓްގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އައްޑޫއަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެެއާޕޯޓުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. 


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީއެއް ކަމަށްވާ އެސްއޯސީ ކޮމެޓީއަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ކުންފުނިތައް ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލި ކޮމެޓީ އެކެވެ. 

އެކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކީ ވެސް އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގައި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމާއި މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިލްޔާސް ލަބީބު އެވެ. 

އެސްއޯއީ ކޮމެޓީން އައްޑޫ އެއާޕޯޓްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމީ، އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ) ވިރާނާވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެމެޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި އެކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރު އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެކުންފުނިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!