ފުޅަދޫ އިންޖީނުގެ އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ. ފުޅަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފެނަކަ އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ދޭ މައުލޫމާތާއި ކުރެހުމާއި ބީއޯކިޔުއާ އެއްްގޮތަށް ފުޅަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށްފަހު މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން އެދޭ ކަމަށް އެ އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!