އަމާނާ ތަކަފުލް އިން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ، ފައިދާ އާއިސާޕްލަސް ބަހަނީ

އަމާނާ ތަކަފުލް އިން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި އެ ކުންފުނީގެ އިންޝުއަރެންސް ނަގާ ފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ސާޕްލަސް ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

އަމާނާ ތަކަފުލް މޯލްޑިވްސް އިން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު (ފަސްޓް އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑް) ގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައި ވަނީ، ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ އަގުގެ ފަސް ޕަސެންޓެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތައް ނުވަތަ ތަކާފުލް ސެޓްފިކެޓް (ޕޮލިސީހޯލްޑާސް) ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާނީ 14 ޕަސެންޓެވެ.

ސާޕްލަސް ދޫކުރާނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2018 އާއި ހަމައަށް މުއަދަތު ހަމަވާ ތަކާފުލް ސެޓްފިކެޓް (ޕޮލިސީ) ނަގާފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް އެކަންޏެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!