ގއ. އަދި ގދ. ގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަދި ގދ. ގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވެވި މިބައްދަލު ކުރެއްވުން ތަކުގައި ގއ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާ ކައުންސިލަރުންނާއި ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ތަކުގައި ކައުންސިލަރުންވަނީ އެރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ބައެއް މުއައްސަސާ ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފައެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް ރަށްރަށުގެ އިޤުތިޞާދާއި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއާއި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ކައުންސިލުތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެކަންކަން ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން ތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!