މަގޭ ހިޔާވެހި ޕްލެޓްފޯމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ގޮތް!

މަގޭ ހިޔާވެހި ޕްލެޓްފޯމަކީ ގޯތި ގެދޮރު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކިޔު ނުޖެހި އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. އިއްޔެ އިއުލާން ކުރެއްވި މަގޭ ހިޔާވެހި ޕްލެޓްފޯމުގައި މީހުން ދަނީ މިހާރުވެސް ރަޖިސްޓަރ ވަމުންނެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމުގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރާނޭ ގޮތެވެ.

ފުރަތަމަ https://vehi.egov.mv “މަގޭ ހިޔާވެހި” ވެބްސައިޓަށް ވަދެވަޑައި ގަންނަވާށެވެ. ފޯނުން ނުވަތަ ކޮމްޕިޔުޓަރުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެއަށް ފަހު “ލޮގިން” ޖަހާފައި އިން ފިތަށް ތިފާލާށެވެ.

މަގޭ ހިޔާ ވެބްސައިޓަށް ފޯނުން ވަނުމުން ފެންނަ ގޮތް

“ލޮގިން” އަށް ފިތާލީމާ ވަދެވޭނީ އީ ފާސް ވެބްސައިޓުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރާއި ޕާސް ވޯޑު ޖަހަން އޮންނަ ސަފުހާއަށެވެ. މި ސަފުހާގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ، އެންމެ ތިރީގައި އޮރެންޖު ކުލައިގެ ތީރު ޖަހާފައިވާ ލިޔުންކޮޅަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފެށުމަށް ފިތާލާށެވެ.

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ ތީރުން އެދައްކާ ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ

އެ ލިޔުންކޮޅަށް ފިތާލީމާ ދެން ހުޅުވޭނީ އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމެކެވެ. މި ފޯމުގައި ޖަހަންހުރި އައިޑީކާޑު ނަމްބަރާއި ދެންވެސް ހުރި މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، އޮރެންޖު ކުލައިގެ ތީރާއި ދިމާލަށް އިން ގޮޅިއަށް ފިތާލުމަށް ފަހު، ދަނބު ކުލައިގެ ގޮޅިއަށް ފިތާލާށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ނިންމާލުމަށްޓަކައި އެންމެ ތިރީގައި ފެހި ކުލައިގެ ތީރުން ދައްކާފައިވާ ފިތަށް ފިތާލާށެވެ. ފިތާލުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޔަގީން ކޮށްލައްވާށެވެ.

ރަޖިސްޓްރްރީ ކުރާ އޮންލައިން ފޯމް

މަތީގައިވާ ފޯމުގައި އިން އޮރެންޖު ކުލައިގެ ތީރުން ދައްކާފައިވާ ގޮޅިއަށް ފިތާލުމުން އިންސާނެއްތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް ކުރާ ކުޑަ ސެކުޔުރިޓީ ޓެސްޓެއް ކޮށްލާނެއެވެ. އެ ޓެސްޓުގައި ބުނާ އެއްޗަކަށް (މިސާލަކަށް: ކާރު) ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަކަށް ފިތާލާށެވެ. އެއް ފަހަރު ފިތާލާ ނިންމާލުމުން އިތުރު ފަހަރަކުވެސް ހަމަ އެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ސެކިޔުރިޓީ ވޭރިފިކޭޝަން

ފޯމު ހުށަހަޅަށް ފެހި ކުލައިން ތީރު ދައްކާފައި އިން ފިތަށް ފިތާލީމާ ތިރީގައި މިވާ ސަފުހާއަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް އެއް އަންނާނެއެވެ. އެ އެސްއެމްއެސްގައި އޮތް “ކޯޑު” މި ސަފުހާގައި “ކޯޑު” ލިޔަން އޮތް ގޮޅީގައި ލިޔެލާށެވެ. އަދި އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު ޖަހަން އޮތް ގޮޅީގައި ޖެހުމަށްފަހު، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށް، ފެހި ކުލައިން ތީރުން ދައްކާ “އެކްޓިވޭޓް” ފިތަށް ފިތާލާށެވެ.

ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް އެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޑު ނާންނަ ނަމަ، ރަތް ކުލައިގެ ތީރުން ދައްކާފައިވާ ފިތަށް އަލުން އެސްއެމްއެސް “ކޯޑު” ހޯދުމަށް ފިތާލާށެވެ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެސްއެމްއެސް އިން އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް

މިހިސާބުން އަދި ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ. “އެކްޓިވޭޓް” އަށް ފިތާލީމާ ދެން އަންނަ ސަފުހާގައި އީމެއިލުން ވެސް “އެކްޓިވޭޓް” ކުރުމަށް އެދެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތުގެ އީމެއިލެއް އައިސްފައިވޭތޯ އީމެއިލް ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ބައްލަވާ އިރުގައި “ޖަންކް” “ސްޕޭމް” ފޯލްޑަރ ވެސް ބައްލަވާށެވެ. ގިނަފަހަރު އީމެއިލް އޮންނަނީ އެއިން ދިމާލަކަށް ގޮސްފައެވެ.

އީމެއިލް އިން ޔަގީންކަން ދިނުމަށް

އީމެއިލް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު އޭގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ތިރީގައި ރޮނގެއް ދަމާފައި އޮތް ޖުމްލައަށް ފިތާލާށެވެ. އެހިސާބުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ އެ ނިމުނީއެވެ.

އީފާސްއިން ފޮނުވާ އީމެއިލް

މިހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން “ލޮގިން” ވާން ބޭނުންނަމަ އަލުން ސައިޓަށް ވަދެ “ލޮގިން” އަށް ފިތާލާފައި އައިޑީކާޑާއި، ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވާލައްވާށެވެ. އޭރުން “މަގޭ ހިޔާވެހި” ގެ ތެރެއަށް އެ ވަދެވުނީއެވެ.

 1. މީގައި ރަޖިސްޓްރީވީމަ ވާނީ ކިހިނެއްކަން ބުނެދެވިދާނެތަ?

  0
  0
 2. ހެހެ. އަޅެ ހައިރާނެއް ނުވާނެތަ. ކުރީ ފަހަރެއްގަވެސް ޢަރަބިއްޔާ ބިމުގަހުރި ފުލެޗު ތަކުން (ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގަ ބެހި ފުލެޓުތަކަށް) އެ ބެންކަކަށް ޑޮކިއުމަންޓު ފީއެއްތޯ އެއްޗެއް ނަގައިގެންވެސް ތިޔަކަމެއް އެއިރަކު ހަމަ ގައިމުންވެސް ނިކަމެތި މީހާއަށް ނުވި. ނިކަމެތި މީހާއާއި އޭނަގެ ޢާއިލާގެވެސް ބޯގުނައިގެން ހޯދާ ލޯނުތައް ބައި އެޅީވެސް ހަތަރެސްފައިން ފަރީއްކުޅުވާ ފަދަ ބޭފުޅުންނާއި އަނގައިން ފަރިއްކޮޅު ބައްލަވާ ގޯތި ކުދިން ކޮޅަށް

  4
  1
 3. ކުރިން ލޮގިން އެކައުންޓް ހަދާފަ އެކަމަކު މިހަަރު ނުވަދެވޭ..ފޮގޮޓް ޕާސްވޯޑާ ހިސާބުން ވަލާހު އައުލަމް

  6
  0
 4. ކިހާދެރަކަމެއް! ހަމަހިލާ ވާގޮތެއް ނުވޭ. ޢެންމެ ކުޑަމިނު އީ ފާސްވެސް.. . މިހާގިނަދުވަސްވެގެން ފްލެޓް ހަވާލު ކުރާއިރުވެސް މިކަން ވާނެބާ! ޯ އޮންލައިންކޮ ފޯމު ފުރާ ފުރާ ވަރުބަލި ވެއްޖެ. މިހާރު އަނެއްކާ މުއްދަތު ހަމަވީބާއޭ ހިތަން އަރާ. ޢެއްވެސް އިއުލާނަކުން މުއްދަތެއް ވަކި ފެންނާކަށް ނެތް؟ އޮންލައިންކޮ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލީއްސުރެ މަސައްކަތް އެބަކުރަން . ޢަނެއްކާ ފުރުސަތު އޮތީ ރީނދޫ ކުލަޖެހި މީހުންނަށް ބާއޭ ހިތައްއަރާ.؟ ކޮންމެއަކަސް އަހަރެން ވެސް ފްލެޓް ބޭނުން . ޢުންމީދު ކުރަން ަ އަދިވެސް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް . އަދި އިންސާފު ވެރިގޮތަކަށް ނިންމާނެކަމަށް . ޢެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ހަމައެކަނި ބުނެލުމަކުން ނުފުދޭ!

  5
  1
 5. އީމެއިލް އެންޑް ޕާސްވޯރޑްހަދާން ނެތުނީމަ ކިހިނެއް ހަދަން ޖެހޭނީ

  2
  0
 6. ބޭރު މީހަކާ ކައިވެނި ކޮއްފައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯރޓާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ޖެހޭނެތޯ؟

  0
  1
 7. Account in pending activation status but I haven’t even registered yet form fill kurimah anany under pending activation eves email eh OTP token eves naadhey dhen forget password ah leemah your account cannot be reset oa dhen kihineh mivarun balaanee

  1
  1
 8. އަލްޙަމްދުލިއްލާހް. އަޅަމެންގެ ވެރިންނަކީ އިބައިލާހަށްޓަކައި އަޅަމެންނާމެދު ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާނަދޭވެ.އާމީން

  3
  1
 9. ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ދިވެހިބަހުން ނެތުމީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ މީހަކީ ފަރަންޖީބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ފަހުމް ވާނެ މީހެއް ނޫނެވެ.

  11
  1
 10. މީގެން ވަާގޮތް ކޮންމެވެސް މީހަކު ކިޔައިދީފާނަންތަ؟

  1
  1
 11. ފަރަންޖީބަހެއްނޭގޭ ދިވެހިބަސް

  ތިޔަބޭފުޅާއަކަށް އެގިއެއްނުލައްވާ

  2
  1
 12. ކަލޯ 50 ރުފިޔާ ދިނީމަ ޕޮޓޯ ކޮޕީ ނަގައިދޭތަންތަނުން ކޮއްލަދޭނެ ކޮންމެހެން ޔާމިނު ހެދިހެން ނުކައި ނުބޮއި ނުނިދާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ފާރުބުޑުގަ އޮއްނާނެ ކަމެއްނެއް.

  1
  2
 13. ރެޖިސްޓަރ ވީމަނިމުނީތޯ ފޯރމް އެއް ނޫނީ ވަނަވަރު ކިޔާދޭކައްނުޖެހޭތޯ

  1
  1
 14. މީ މީހުނަށް ޖެއްސުން ކުރަން ހަދާފަ އޮތް ގޮތެއް . އެއްމެނަކީ ނެޓަށް ވަދެ މި ހުރިހާ ނާޗަރަންގީ ކުޅެން ވެސް އެނގޭ ބައެއް ނޫން.

  5
  1
  1. މި ކޮމެންޓް ލިޔުނު ބޭފުޅާ “ނެޓުން” ބޭރުގަ ހުރެގެން ދޯ ކޮމެންޓް ކޮށްފަ އެއޮތީ؟ ނާޗަރަންގީ ކުޅެން ދަންނާތީ ދޯ ކޮމެންޓް ޕޯސްޓް ކުރެވުނީ؟؟

   0
   1
  2. faseyha ah kameh koh dhinas noanane heyo gotheh. Than thanah vannan igey meeha meege beynun kuraane ehnu. Neyngey meeha que ah aran dhiyas gaimu que kudavane ehnu. Siyaasee nafuratha eku visnaigen heyo ekkameh ves nufennane. Allah dhehvi budheege beynun kohgen kiya echeh kiyabala.

   1
   1
  3. މިސޮރު ބައިންދާ ރެޔާ ދުވާލު ކިއުގަ ޖައްސާފަ. މާ ކުެރާހިއްވާ ކަމަކީ ކަންނޭގެ. އަޅެ ބޮލަށް ތިހުރީ ބެރިއެއް ވެއްޓިފަތަ؟

   0
   2
 15. ޝުކުރިއްޔާ. އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު.. ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯބި އޮތީ ތި ބޭފުޅާޔާއެކު.

  1
  6

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!