ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާވާފައިވާ ޓެލެކިލާސްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ކްލާސްތައް އަލުން ފެށުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8:00އިން ފެށިގެން 10:00ގެ ނިޔަލަށް ޓެލިކިލާސް ޕްރޮގްރާމުތައް އަލުން ޔެސްޓީވީން ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. ގުރޭޑް ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓެލިކިލާސް...
da block
da block

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

ލައިފް ސްޓައިލް