މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސްއިން އޮގަސްޓް މަހު ހިލޭ ދޫކުރާ ގޭމްތައް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިފަހަރު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ “ޕްލޭސްޓޭޝަން 4” ގައި ހިމެނޭ ތިން ގޭމް އެވެ. ހިލޭ ދޫކުރާ ގޭމްތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަލް ރޯޔާލް، ޓީމް ޝޫޓާ އަދި ކުޅިވަރު ގޭމް ތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕްލަސްގައި އޮގަސްޓް މަހު ހިލޭ ލިބޭ ގޭމްތައް ފާހަގަކޮށްފައި...
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހިފިލުވުން