މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު ރިސޯޓު 65 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިފުރު އެއަރޕޯޓާއި އިފުރު ރިސޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޮމްޕެނީއިންނެވެ. މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މިތަން ވިއްކާލަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިރު އަގު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ސީއީއޯ މެގަޒިންގައިވާގޮތުން އިފުރު އެއަރޕޯޓާއި، ރިސޯޓްގެ އިތުރުން ބ.ފުނަދޫ...
IruOnline
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު ރިސޯޓު 65 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިފުރު އެއަރޕޯޓާއި އިފުރު...

މުނިފޫހިފިލުވުން