މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
15 ރަށަަކުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން މިނސްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 14 ރަށަަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު އެރަށްރަށުގެ ލިސްޓު ވިދާޅުވަމުން ވަނީ 15 ރަށެއްގެ ނަމް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ރަށްރަށަކީ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ،...
da block
da block

ރިޕޯޓްސް

ގޭގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވެސް...
da block

މުނިފޫހިފިލުވުން