މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓްގެ އަދަދުތައް ދިމާނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 18 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ ޝީޓްގައި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ...
IruOnline
IruOnline
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

ކަރަލަކީ ރާއްޖޭގައި ވަަރަށް އާންމު އެއްޗަކަށް ވެފައި، ގިނަ ބައެއްގެ “ފެވަރިޓެކެވެ”. ޙާއްސަކޮށް...
da block

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހިފިލުވުން