މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ޙުއްދަ 109 ސަފާރީއަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ސަފާރީތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ހުއްދަ ދެނީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ފެތޭ ސަފާރީތަކަށެވެ. ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިންނަށް...
IruOnline
IruOnline

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހިފިލުވުން