މުހިންމު ޚަބަރުތަކުން
ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ވެސް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފިއެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުން ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00...
da block
da block

ރިޕޯޓްސް

da block

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހިފިލުވުން